ویژگی انسداد لوله و هات تپ

ویژگی های انسداد خط لوله

ویژگی انسداد خطوط لوله

ما نه تنها دارای خدماتی برای ایمن تر کردن پروژه های شما هستیم، بلکه خدماتمان را از طریق نیروهای حرفه ای که آموزش‌های گوناگون در زمینه های مرتبط با ایمنی دیده اند ارائه می دهیم. هر یک تکنیسین‌های ما یک دوره آموزشی فشرده در منزل را می‌گذارند، سپس آموزش‌های بعدی را در مراکز محلی ایمنی به انجام می‌رساند و دوره‌های آموزشی مکمل متنوع دیگری را نیز تجربه می‌کند.

ایمنی در سایت

پیشگام صنعت ابزار به تعالی ایمنی تعهد دارد. ما بر این باوریم که نتیجه دوره های آموزشی فشرده‌مان تربیت تکنیسین‌های آموزش دیده‌ای بوده است که دارای کیفیت بالا و کار ایمن هستند. به عنوان بخشی از این برنامه، تمامی تکنیسین های ما در برنامه تجزیه و تحلیل ایمنی به فراخور نیاز شغلی خود آموزش های صحیح دیده می شوند. ما معتقدیم اگر هر یک از تکنیسین های ما دوره تجزیه و تحلیل ایمنی مربوط به شغل خود را کامل کنند، شناخت و آمادگی لازم برای تخفیف تمامی مخاطرات موجود در کارهای عملیاتی ما را خواهند داشت.

پیشگام صنعت ابزار عقیده دارد که ارتباط کلید اجرای ایمن کارهاست. در اقدامی برای ارتقای این فرهنگ، ما برنامه ای را توسعه داده ایم که به نظر می رسد می تواند تکنیسین های ما را درگیر مسئله ارتباطات کند. ما این برنامه را به منظور حصول اطمینان ازبرقرار شدن ارتباط مناسب میان تکنیسین ها حین کار در شرایط درون سایت (نظیر بهره بردن از تجهیزات متحرک) یا سایر شرایطی که خارج از حوزه معمول و رایج وظایف ما توسعه داده ایم. قصد ما افزایش فضایل و رفع خودخواهی ها در کار است.

MVP- ارتباطات روانی، ارتباطات کلامی، ارتباطات فیزیکی (لازم است ترجمه شود؟)

ارتباطات روانی-

ارتباطات کلامی- ناظر مسئول باید ارتباط با همه تکنیسین‌های درگیر در کار را آغاز کند، با فریاد روشن که تکنیسین‌ها هر دو دستان خود را برای نشان دادن اینکه

ارتباطات فیزیکی- مسئول ناظر اطمینان حاصل می کند که تمامی آیتم های فیزیکی نظیر تسمه یا طناب، ابزارها، لباس‌های گشاد و… از کار مشخصند، حال آن که تکنیسین ها شفاف

تمامی تکنیسین های پیشگام صنعت ابزار در برنامه های آموزشی MVP مشارکت دارند و بعد از تکمیل موفقفیت آمیز، یک بر چسب MVP دریافت می کنند که دوره اموزشی شان را تأیید می کند.

شعار اصلی شرکت ما این است: “اول ایمنی”.

+تماس با ما

 

 

دیدگاهتان را بنویسید