خدمات عملیات هات تپ

خدمات استاپل (انسداد خط لوله)

شرح خدمات

استاپل روشی است برای توقف موقت جریان لوله در بخشی از خط لوله به این منظور که عملیات‌های جایگزینی یا اضافه‌کاری بدون توقف یا تخلیه خط صورت گیرد.

خدمات استاپل در زمینه‌های زیر استفاده می‌شود:

  • جداسازی بخشی از خط لوله عملیاتی بمنظور انجام امور جایگزین سازی
  • آماده سازی خط برای ایجاد BYPASS

 

مراحل عملیات استاپل

  • انجام عملیات هات‌تپ

دستگاه هات‌تپ بمنظور سوراخ کردن لوله روی اسپلیتی نصب می‌شود. برای انسدادهای ساده یک عملیات هات‌تپ کافی است اما برای انسدادهای دوطرفه باید دو عملیات هات‌تپ مشابه هم انجام داد.

 

  • انجام عملیات استاپل

بعد از اتمام فرایند هات‌تپ روی نقاط انجام هات‌تپ دستگاه استاپل نصب می‌شود و جریان سیال به صورت موقت در آن نقاط قطع می‌شود.

فرایند bypass

فرایند bypass عبارتست از انسداد خط لوله اصلی در محل انجام استاپل، و نصب یک خط لوله فرعی bypass بمنظور انتقال جریان به این مسیر فرعی. به این ترتیب بخش می‌توان بدون قطع جریان سیال، بخش آسیب‌دیده‌ی لوله را تعمیر یا جایگزین کرد.

بنابراین bypass برای جداسازی یک بخش از خط لوله در عین حفظ جربیان سیال در خط لوله به کار می‌رود.